venerdì 19 febbraio 2016

LE SCIACALLE - puntata 18 - U SINNACU RABBIUSU

LE SCIACALLE stamattina sono andate in Piazza matrice ad intervistare gli anziani che prendono il sole nelle panchine:

Cosa ne pensa di questa storia del Sindaco che in una pausa del Consiglio Comunale  ha urlato ad uno che  gli avrebbe “strappato il cuore”?
Avemu un Sinnacu rabbiusu, chi cosa ci putemu fari; s’adduma comu un cirinu. Chi raggia! Ci tuccaru i picciriddi e s’arraggiò.

Lei va mai ad assistere ai Consigli, cosa ne pensa?
Io, na vota ci ava, quannu ruravanu tri ghiorna, tutti parravanu un’ura l’unu e si purtavanu a casa una sacchetta ri picciuli.

E lei perché ci andava?
Io ci iva pi duormiri, cà a casa un putia pigghiari suonnu e dà rurmivari bellu. Ni cuntavanu u cuntu e nuatri rurmivamu.

Ah, lei dice che raccontavano storie, e i problemi, come li affrontavano?
Propremi c’erano e ristavanu , u ni tuccavanu nuddu, anzi, ni facivanu autri novi.

A questo Sindaco lei che sembra a vere tanta esperienza, cosa consiglierebbe?
Io ci consiglierei di fassi una bella durmuta, ca certo avi assai chi non dorme, e poi ci ricissi ri manciarisillu u cuori , chiddu di crastu , ‘na cosa speciali! Senti: tri cipuddi tagliati a sfrinzi , fritti na’ l’ogghiu, ci etta u cuori a pezzi e anticchia ri vinubiancu, o russu – u stesso je  - avi a sfumari, avi a cociri mezz’ura, e po’ su mancia.
E nn’arisittamu puru ca tutti sti televisioni ci stannu scassannu i cabbasisi, ca uno mancu è libero di sputari ntierra ca da Milano ti pigghianu pi puarcu.


Rosa La CAMERA