mercoledì 5 novembre 2014

Radio Aut Aut a casa Badalamenti

"Psst! Cucì, oh! Matte', veni 'ccà!".
"Chi è, chi bbuai?!"
"Araaaciu, zittuti e 'un ti fari sientiri! Veni 'ccà ca' t'e parrari".
"Chi è, chi succiriu? 'Un' 'n'u viri ca' era 'a caccia?"
"A caccia? Ma cu, tu? E 'ri fimmini, macari? Ma bba' lievati, Matte', ca' l'unica gonnella ca' maniasti 'nna to' vita fu chidda 'ra merceria 'i to' matri".
"Sì cuinnutu e sbirro, quanto mi 'nni vaiu..."
"Fiermati ca' t'e cuntari, tu 'un sa' nienti. Chiddu ca' si viri 'nna 'stu paisi troppu stranu è..."
"Ma chi è, Iachi'? Parra, parra, chi fu?"
"Rissinu ca' 'nna casa 'ru zzu' Tano,
'a radiu 'cci ficiru,
Se, se! Chidda r'u 'Mpaistato, Pippinu,
'U picciuattu ca' ficiru satari
'n' t'all' aria, vicino 'o trienu.
Io era nicu quannu succiriu,
Però 'u buattu m'arricuairdo,
Picchì stava docu vicino,
Mi scantai,
Trimai,
E mme' patri mi rissi:
"Zittu, zittu, va' ruarmi, Iachino.
Però 'dda nuttata io 'un m'a puozzo scuirdari,
E qualchi buota - Picchì 'un l'è diri? -, mi siento ancora trimari,
E ora chisti 'cci vonnu fari 'a radiu,
Se, se! L'amici suoi, 'nna casa 'ru 'zzu Tano ".
"Ma chi, ssu' fuaddi?!  Chisti 'nn't'all'aria pure satano! "
"Ma chi t'e diri, Matte', 'u munnu è strano ".
"Però io m'arricordu 'a Pippinu. Sugnu 'cchiù granni 'i tia,  Matte ', m'arricuairdo.  Bravu picciuattu.  Certo, un poco sconclusionato c'era,  eh. Però, muoriri 'i 'sta maniera... Zoccu ficiru l'amici!  Iddi 'u ficiru arristari a Don Tano. E ora stannu 'dda. Pari ca' certuni 'a campari 'un ci  piaci ".
"E tu 'un sai chiddu chi dissi l'amico suo, Salvo Vitale.  Vinniru i giornalisti a intevvistarlo, e fa: 'Quando sono al gabinetto di casa Badalamenti mi immagino la faccia di Tano Seduto dentro al water ".
"Chi?!? Ma viero mi rici? Si 'cci fussi ancora 'u 'zzu Tano...  ".
"Si 'cci fussi Pippinu!  Viri chi fiedda 'i cairni ca' si manciassi ".

E manciatilla 'sta fiedda 'i cairni,  Pippinu. 


Elena Spina